HM Adviespartner

Uw partner in advies
Op de vakgebieden bodem en stortplaatsen

Vakgebieden


Bodem
Voordat er werkzaamheden in de bodem kunnen worden uitgevoerd, zullen er een aantal zaken op bodemgebied geregeld moeten worden. Bodemonderzoek, meldingen aan het bevoegd gezag en/of het opstellen van (sanerings)plannen zijn hier voorbeelden van. In veel gevallen kan worden volstaan met een standaard bodemonderzoek of saneringsplan, maar in sommige gevallen zijn specialistisch onderzoek en/of locatiespecifieke plannen nodig om toekomstige problemen te voorkomen. HM Adviespartner kan worden ingeschakeld om specialitisch onderzoek te initiëren en te coördineren. Daarnaast is HM Adviespartner gespecialiceerd in het opstellen van locatiespecifieke (sanerings)plannen.

Stortplaatsen
Stortplaatsen vormen een speciale categorie binnen de bodemwereld. Er wordt onderscheid gemaakt in voormalige stortplaatsen, die al een lange tijd niet meer worden gebruikt en bestaande stortplaatsen, waar momenteel nog wordt gestort of waar recentelijk de stortactiviteiten zijn beëindigd. HM Adviespartner is gespecialiceerd in stortplaatsprojecten. Voor de uitvoering van stortplaatsonderzoeken, grondwatermonitoring, nazorg van stortplaatsen en het opstellen van hergebruikplannen bij voormalige stortplaatsen kan HM Adviespartner worden ingeschakeld.

Milieucoördinatie
Bij de grotere bouwprojecten en infrastructurele projecten zijn de thema's milieu en bodem niet meer weg te denken tijdens de planvorming en realisatie. Voordat kan worden gestart met de daadwerkelijke uitvoering van de bouw of het grondwerk dienen diverse milieuaspecten te worden bekeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van bodemonderzoeken, het opstellen van (sanerings)plannen en het aanvragen van diverse vergunningen. Om een betrouwbare projectplanning te kunnen garanderen is het wenselijk om al in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de vaak tijdrovende vergunningprocedures. HM Adviespartner kan u hierbij van dienst zijn. Om de verschillende procedures te kunnen doorlopen zullen eerst diverse milieu-onderzoeken moeten plaatsvinden en de benodigde plannen moeten worden opgesteld. HM Adviespartner kan u hiermee, eventueel in samenwerking met andere partijen, ondersteunen.

r